Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 333. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Περιεχόμενο του μαθήματος

 • Η Γη ως Πλανήτης:
  Ο Ήλιος και η εξέλιξη του. Η Γη σε σύγκριση µε την Αφροδίτη και Άρη. Η τροχιά και περιστροφή της Γης και µεταβολές στην ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στη ατµόσφαιρα της Γης.
 • Γενικά Στοιχεία της Ατµόσφαιρας:
  Υδροστατική ισορροπία, θερµοδυναµική του υδρατµού και κάθετη δοµή της ατµόσφαιρας. Η θερµοβαθµίδα και η µεταβολές της. Το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Ισορροπία ακτινοβολίας, µεταφορά της ηλιακής ακτινοβολίας και εκποµπή της γήινης ακτινοβολίας. Ο ρόλος των ιχνοστοιχείων στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Μοριακές µπάντες και υπέρυθρη ακτινοβολία. Ο ρόλος των νεφών και αερολυµάτων στην µεταφορά ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Η Οζονόσφαιρα:
  Ο φωτοχηµικός µηχανισµός του Chapman για την παραγωγή στρατοσφαιρικού όζοντος. Η καταλυτικοί κύκλοι καταστροφής του όζοντος και οι ανθρωπογεννείς επιδράσεις. Πολικές οπές και στρατοσφαιρικά νέφη. Η σηµαντικότητα του όζοντος για την υπεριώδη ακτινοβολία και την ζωή στη Γη.
 • Μεταβολή του Κλίµατος:
  Οι διεργασίες θέρµανσης της Γης. Οι διεργασίες ψύξης της Γης. Μεταβολή κλίµατος σε διάφορους χρονικούς κλίµακες. Η γεωλογική χρονική µεταβολή κλίµατος της Γης. Αναδράσεις που καθορίζουν την κλιµατολογική µεταβολή. Η υπερθέρµανση του πλανήτη και οι επιπτώσεις της.